ALEGERI 2014

Bani europeni pentru „mită electorală” în România

Cu doar patru zile înainte de turul decisiv al alegerilor prezidențiale, fiecare profesor de la școlile și facultățile de stat din România a primit câte 700 de lei (echivalentul a 150 euro) din fonduri publice pentru „dezvoltare personală”. Conform anunțului inițial, minim 250.000 de profesori din preuniversitar și 40.000 din universitar sunt cuprinși în proiectul “Personalul didactic din sistemul de invatamant preuniversitar si universitar de stat – promotor al invatarii pe tot parcursul vietii”. Adăugând și familiile lor, sunt aproape jumătate de milion de votanți un pic mai veseli în ziua alegerilor. Oare impactul electoral va fi cel scontat?

Sincronizarea manevrei a fost impecabilă și nemaivăzută atunci când vorbim de POSDRU, cel mai greoi program operațional. Ghidul solicitantului a fost adoptat pe 23 octombrie, licitația începută o zi mai târziu și, la 31 octombrie, Ministerul Educației (singurul solicitant eligibil) deja semna contractul prin care primea aproximativ 37 de milioane de euro din bani comunitari, la care adăuga 10 milioane de euro din bugetul propriu. Cum aproximativ 10% din buget sunt cheltuieli administrative, iar  pentru cei 290.000 de beneficiari e nevoie de 43 de milioane de euro, singura activitate a proiectului este distribuirea banilor. Pe 5 noiembrie, Ministerul Educației a emis un ordin care reglementează acest proiect (dar care nu a fost încă publicat în Monitorul Oficial). Iată că după mai puțin de două săptămâni, la 13 noiembrie, acest lucru s-a și întâmplat, banii fiind cheltuiți integral. Alegerile sunt pe 16 noiembrie, iar prim-ministrul este, coincidență, candidat.

Autoritățile afirmă că vor cere beneficiarilor doar câte un raport „de o pagină” despre cum au folosit banii. Pentru oricine a implementat vreodată proiecte cu bani europeni, este o utopie. Banii au fost cheltuiți în două săptămâni integral și în avans și nu se cer zeci de chitanțe, rapoarte, ștampile și alte documente justificative. Este neclară relația contractuală cu beneficiarii. Dacă cei din învățământul preuniversitar sunt angajați direct de minister, prin inspectorate, cei din universitar sunt angajați de universități. În unele județe profesorii au fost chemați să semneze o cerere; în alte locuri, au primit banii în cont fără să fie anunțați. Nu se știe ce se întâmplă dacă profesorii respectivi pleacă din învățământ sau pur și simplu nu vor face niciun raport. Nici nu mai vorbim că nu e clar cum vor contribui acești bani la atingerea obiectivelor programului – creșterea calității educației. Prin ordinul amintit, întrega responsabilitate este transmisă, cu lașitate, inspectorilor generali din fiecare județ.

În aceeași perioadă, sindicatele din educație au obținut de la premierul-candidat un acord prin care li se promite creșterea salariilor cu 30% în următorii ani, dar și perpetuarea acestor plăți suplimentare din bani europeni. Scopul electoral este destul de evident. Dar va funcționa? Vor accepta profesorii să își vândă conștiința pentru 700 de lei? Sunt deja semne că nu toți vor face acest lucru. Adrian Niță, profesor de filozofie și blogger pe platforma ziarului Adevărul, spune franc că va refuza „mita guvernamentală”. Monica Mocanu, profesoară de matematică cu numeroase preocupări civice, scrie public pe contul său de Facebook că va returna banii. Cătălina Dumitrescu, profesoară de fizică cu 32 de ani vechime, numește banii „mită electorală” și îi refuză. Probabil că sunt și alții ca ei. Poate alții vor lua banii, pentru că au nevoie, dar vor vota altfel decât se așteaptă candidatul-premier.

Nu știm care va fi impactul electoral. Dar vom rămâne cu primul guvern care încearcă să cumpere conștiința profesorilor cu câte 700 de lei. Din bani europeni.

***

European Money for Electoral Bribes in Romania

Only four days before the decisive round of the Presidential elections, teachers and professors from the Romanian public schools and universities have received LEI 700 each (the equivalent of EUR 150) coming from public funds for “personal development”. According to the initial announcement, at least 250,000 schoolteachers and 40,000 university professors are included in the project entitled “The educational staff from public undergraduate schools and university systems – promoter of life long learning”. Adding their families, there is almost one half a million a little more cheerful voters on elections day. We wonder whether the electoral impact is the expected one.

The timing of this manoeuvre has been impeccable and never seen before when we talk about POSDRU (Human Resources Development Sectorial Operational Programme), the slowest and the most cumbersome of the operational programmes. The Applicants’ Guideline was adopted on 23 October, the tender was initiated one day later, and, on 31 October, the Ministry of National Education (the only eligible applicant) already signed the contract by means of which it received approximately EUR 37 million of EU money, to which the Ministry added EUR 10 million from its own budget. Since approximately 10% of the budget is administrative expenses and for the 290,000 beneficiaries there is a need of EUR 43 million, the only project activity is the dissemination of the money. On 5 November, the Ministry of Education issued an order that set the rules for this project (but that has not yet been published in the Official Gazette). After less than two weeks, on 13 November, this became a fact and the money was fully spent. The elections are set on 16 November and the Prime Minister is, by coincidence, a candidate (one of the two).

The authorities state that they will only ask beneficiaries for a one-page report on how they used the money. For anyone who has ever implemented projects financed with European money, this is utopia. The money was integrally spent in two weeks and there are no requirements for tens of receipts, reports, stamps and other justification documents. The contractual relationship with the beneficiaries is unclear. If those from the undergraduate school system are hired directly by the Ministry of Education via the Inspectorates, Universities hire those beneficiaries from the university system. In some counties teachers were called to sign a request; in others, they received money into their accounts without even being announced. It is uncertain what will happen if teachers leave the educational system or they merely write no report. Not to mention that it is unclear how will this money contribute to the fulfillment of the objectives of the programme, which is the increase in the quality of education. By means of the above-mentioned order, the full responsibility is cowardly transferred to the general inspectors in each county.

During the same period, the education unions have obtained form the Prime Minster/ candidate an agreement by which their members are promised 30% raise in salaries over the next years, but also the perpetuation of the mentioned supplementary payments from European funds. The electoral purpose is pretty obvious. But will it work? Will teachers and professors accept to sell their conscience for LEI 700? There are already signs that not all will do this. Adrian Niță, former Philosophy teacher and blogger on Adevărul newspaper online platform, says frankly that he will refuse the “governmental bribe”. Monica Mocanu, Maths teacher with numerous civic preoccupations, writes publicly on her Facebook account that she will return the money. Cătălina Dumitrescu, Physics teacher having over 32 years of experience, names the money “electoral bribe” and refuses it. Probably there are others like them. Maybe they will take the money because they need it, but they will vote opposite to what the candidate/ Prime Minister expects.

We do not know what the electoral impact will be. Still, we remain in mind with the first government that has tried to buy out the teachers’ conscience for LEI 700 each. From European money.

 

One Response to Bani europeni pentru „mită electorală” în România

  1. Pingback: Fiecare generație are oportuniștii ei, dragă Mirel Paladă | La colțu' străzii

Leave a Reply

O campanie a Fundației pentru o societate deschisă